แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13199
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.8/3188
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 มี.ค. 2562
ประเภทโครงการ โรงกลั่นน้ำมัน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
GC6-Refinery-2019.1_1
GC6-Refinery-2019.1_2
GC6-Refinery-2019.1_3
GC6-Refinery-2019.1_4
GC6-Refinery-2019.1_5
GC6-Refinery-2019.1_6
GC6-Refinery-2019.1_7
GC6-Refinery-2019.1_8
GC6-Refinery-2019.1_9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1. GC6-Refinery-2019.2
2. GC6-Refinery-2019.2
3. GC6-Refinery-2019.2
4. GC6-Refinery-2019.2
5. GC6-Refinery-2019.2
6. GC6-Refinery-2019.2
7. GC6-Refinery-2019.2
8. GC6-Refinery-2019.2
9. GC6-Refinery-2019.2
10. GC6-Refinery-2019.2
11. GC6-Refinery-2019.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 4 (ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก (หนังสือเห็นชอบ)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ส่วนหน้ารายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)