แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13140
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/4729
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกและเอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข 1-10
ภาคผนวก ข 11-20
ภาคผนวก ข 21-30
ภาคผนวก ข 31-40
ภาคผนวก ข 41-42
ภาคผนวก ข 43-45
ภาคผนวก ข 46-47
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค 2-1
ภาคผนวก ค2-2
ภาคผนวก ค 2-3
ภาคผนวก ค 2-4
ภาคผนวก ค 2-5
ภาคผนวก ค 2-6
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง พ.ค.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก (หนังสือเห็นชอบ)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3)
ภาคผนวก ค มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ มิ.ย. ถึง ธ.ค.2562
Cover Page
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)