แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ลำดับโครงการ 13140
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/4729
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด พลังงาน 01 มี.ค. 2560 ทส 1009.7/2545
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
10771