แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12865
ชื่อโครงการ โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/17585
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ธ.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Monitor Rojana Laemchabang_Jul19_บทที่ 1
Monitor Rojana Laemchabang_Jul19_บทที่ 2
Monitor Rojana Laemchabang_Jul19_บทที่ 3
Monitor Rojana Laemchabang_Jul19_บทที่ 4
Monitor_Rojana Laemchabang_Jul19_บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8
ส่วนที่ 9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8
ส่วนที่ 9
ส่วนที่ 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด อุตสาหกรรม 25 ส.ค. 2563 ทส 1010.3/11046
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
14639