แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารสำนักงาน พาณิชย์ และสถานศึกษา วานิสสา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12827
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารสำนักงาน พาณิชย์ และสถานศึกษา วานิสสา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/15172
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 พ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ชิดลม ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสำนักงาน พาณิชย์ และสถานศึกษา วานิสสา - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
1.ปกหน้า ปกใจ ตต1+ตต2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2
4.บทที่3
5.บทที่4
6.ภาคผนวก ก
7.ภาคผนวก ข
8.1ภาคผนวก ค
8.2ภาคผนวก ค
8.3ภาคผนวก ค
8.4ภาคผนวก ค
8.5ภาคผนวก ค
8.6ภาคผนวก ค
8.7ภาคผนวก ค
8.8ภาคผนวก ค
9.ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ
11.1ภาคผนวก ฉ
11.2ภาคผนวก ฉ
11.3ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข
8.1ภาคผนวก ค
8.2ภาคผนวก ค
8.3ภาคผนวก ค
8.4ภาคผนวก ค
8.5ภาคผนวก ค
9.ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+ตต2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2
4.บทที่3
5.บทที่4
6.ภาคผนวก ก
7.ภาคผนวก ข
8.1ภาคผนวก ค
8.2ภาคผนวก ค
8.3ภาคผนวก ค
8.4ภาคผนวก ค
8.5ภาคผนวก ค
8.6ภาคผนวก ค
8.7ภาคผนวก ค
8.8ภาคผนวก ค
8.9ภาคผนวก ค
8.10ภาคผนวก ค
8.11ภาคผนวก ค
9.ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ
11.1ภาคผนวก ฉ
11.2ภาคผนวก ฉ
11.3ภาคผนวก ฉ
11.4ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1.หน้าปก+ตต1+ตต2+สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4.บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการ
5.บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข เอกสาร
8.ภาคผนวก ค
9.1ภาคผนวก ง
9.2ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)