FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12775
ชื่อโครงการ โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/17571
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ธ.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย แบริ่ง 4 ถนน สุขุมวิท 107 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)