FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเมล็กพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12745
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเมล็กพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/96
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 ม.ค. 2555
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเมล็กพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ส่วนหน้ารายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก (หนังสือเห็นชอบ)
ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก (หนังสือเห็นชอบ)
ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2)
ภาคผนวก ค มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)