FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Copacabana Beach Jomtien

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12675
ชื่อโครงการ โครงการ Copacabana Beach Jomtien
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/16473
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 พ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน จอมเทียน สาย 2 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Copacabana Beach Jomtien - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Copacabana Beach Jomtien - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)