FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงแรมอังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12670
ชื่อโครงการ โครงการ โรงแรมอังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/16457
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 พ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมอังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมอังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ เม.ย. ถึง มิ.ย.2562
ปก-สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2-1
บทที่ 2-2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก-สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมอังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ - ภาคผนวก