แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117

ลำดับโครงการ 12669
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/16428
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 พ.ย. 2561
ประเภทโครงการ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางเมืองใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
chapter 1 บทนำ
chapter 2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
chapter 3 การปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
chapter 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก
ผลการตรวจวัด
หนังสือรับรองห้องปฎิบัติการ
สอบเทียบเครื่องมือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)