FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโพลีสไตรีน

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1266
ชื่อโครงการ โครงการโพลีสไตรีน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/15144
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 พ.ย. 2541
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ศูนย์อุตสาหกรรมระยอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-44-1/43รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-44-2/34รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-53(5)-56/51รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-53(5)-2/41รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโพลีสไตรีน - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงาน Monitor 1 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รายงาน Monitor 2 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
appendix 1-1
appendix 1-2
appendix 1-3
appendix 1-4
appendix 2
appendix 3
appendix 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
CHAPTER 4
APPENDIX 1-1
APPENDIX 1-2
APPENDIX 1-3
APPENDIX 1-4.1
APPENDIX 1-4.2
APPENDIX 1-5
APPENDIX 1-6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
CHAPTER 4
Appendix 1.1
Appendix 1.2
Appendix 1.3
Appendix 1.4.1
Appendix 1.4.2
Appendix 1.4
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 แจ้งเปลี่ยนเจ้าของโครงการ - OTHER
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)