FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตเมธิลเมตาครีเลต

ลำดับโครงการ 1257
ชื่อโครงการ โครงการผลิตเมธิลเมตาครีเลต
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/14353
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 13 ต.ค. 2541
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.42(1)-2/42
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/14353 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนต้น
Chap1
Chap2
Chap3
Chap4
Chap5
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนต้น
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 5) บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16130
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
13978
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 4) บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 ส.ค. 2560 ทส 1009.8/10209
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
11092
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 3) บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 03 มี.ค. 2560 ทส 1009.8/2613
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
10783
4 โครงการผลิตเมธิลเมตาคลีเลต โรงงานที่2 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 09 ม.ค. 2555 ทส 1009.9/204
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
6532
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตเมธิลเมตาครีเลต โรงงานที่ 2 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 27 พ.ย. 2551 ทส 1009.3/9109
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
4811
6 โครงการผลิตเมธิลเมตาครีเลต โรงงานที่ 2 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 04 ธ.ค. 2550 ทส 1009/10804
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
3216
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ i-BMA จากหน่วยผลิต BMA เดิมและก่อสร้างถังกักผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 04 เม.ย. 2550 ทส 1009/3250
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
3005
8 โครงการขยายกำลังการผลิตเมธิลเมตาครีเลต และติดตั้งหน่วยผลิตและท่อขนส่งบิวทิลเมตาครีเลต บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 19 มี.ค. 2547 ทส 1009/2998
ที่อยู่ เลขที่ 271 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
2087
9 โครงการขยายกำลังการผลิตของหน่วยผลิต TBA(#1000) และ Transfer Line บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 พ.ย. 2544 วว 0804/13008
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1775