แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905, ประทานบัตรที่ 25313

ลำดับโครงการ 12568
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905, ประทานบัตรที่ 25313
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.2/14649
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 ต.ค. 2561
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดส้มแป้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905, ประทานบัตรที่ 25313/16096 สถานที่ เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ ใบอนุญาตที่ 1/2549 สถานที่ เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือ มูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ใบอนุญาตที่ 1/2549 และสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ใบอนุญาตที่ 2/2549

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ