แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12533
ชื่อโครงการ โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/13657
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 ต.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย รามอินทรา 34 ถนน - ตำบล ท่าแร้ง อำเภอ บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 2-1
บทที่ 2-1 ภาพ
บทที่ 2-2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค (ปก)
ภาคผนวก ค ตอนที่ 1
ภาคผนวก ค ตอนที่ 2
ภาคผนวก ค ตอนที่ 3
ภาคผนวก ค ตอนที่ 4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ก.ย.2562
ปก
แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 2-1 ตาราง
บทที่ 2-1 ภาพ
บทที่ 2-2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)