แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12471
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/13119
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ก.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางหว้า อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ (1/2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
สารบัญ
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
ผลการตรวจวัด
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 1-6
เอกสารแนบ 7.2
เอกสารแนบ 7.1
เอกสารแนบ 7.3
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
Draft Chapter 1
Draft Chapter 2
Draft Chapter 3
Draft Chapter 4
เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือวัด
เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการตรวจวัด
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 4.1
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
หนังสือรับรองการทำรายงาน
หนังสือเห็นชอบ ศุภาลัยเวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
หนังสือรับรองการทำรายงาน
รายงานผลการตรวจวัด
รายงานผลการตรวจวัด
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือวัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ (1/2) - ภาคผนวก