FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (ส่วนขยายครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เกาะขนุน
เลขที่อ้างอิงโครงการ 12352
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/9034
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 16 ก.ค. 2561
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะขนุน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ก-4_1
ภาคผนวก ก-4_2
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11_1
ภาคผนวก ข-11_2
ภาคผนวก ข-11_3
ภาคผนวก ข-11_4
ภาคผนวก ข-11_5
ภาคผนวก ข-11_6
ภาคผนวก ข-11_7
ภาคผนวก ข-11_8
ภาคผนวก ข-11_9
ภาคผนวก ข-11_10
ภาคผนวก ข-11_11
ภาคผนวก ค_1
ภาคผนวก ค_2
ภาคผนวก ค_3
ภาคผนวก ค_4
ภาคผนวก ค_5
ภาคผนวก ค_6
ภาคผนวก ค_7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เกาะขนุน บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด พลังงาน 11 เม.ย. 2556 ทส. 1009.7/4308
ที่อยู่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
6634