แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12328
ชื่อโครงการ โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/9263
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 ก.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล จันทรเกษม อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ มิ.ย. ถึง มิ.ย.2563
1. ปกหน้า + ปกใน + ตต1 2 + สารบัญ
2. บทที่ 1
3. บทที่ 2
4. บทที่ 3
5. บทที่ 4
6. ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ
7. ภาคผนวก ข รูปภาพ
8. ภาคผนวก ค เอกสาร
9. ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
10. ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11. ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเเละเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) - ภาคผนวก