FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์

ลำดับโครงการ 12239
ชื่อโครงการ โครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/7606
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 มิ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ (ครั้งที่ 1) บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด อุตสาหกรรม 22 ต.ค. 2562 ทส 1010.3/14722
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
13974