FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12230
ชื่อโครงการ โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/8348
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 มิ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ลาดกระบัง อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ส.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
ปกใน
ตต1-ตต2
สารบัญ
บทที่1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
บทที่ 4 ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก ก รูปภาพ
ภาคผนวก ข เอกสาร
ภาคผนวก ค หนังสือชี้แจง
ภาคผนวก ง หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก จ1 ผลการตรวจวัดอากาศ
ภาคผนวก จ2.1 ผลการตรวจวัดเสียงพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก จ2.2 ผลการตรวจวัดเสียงพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก จ2.3 ผลการตรวจวัดเสียงวัดลานบุญ
ภาคผนวก จ2.4.1 ผลการตรวจวัดสั่นสะเทือน
ภาคผนวก จ2.4.2 ผลการตรวจวัดสั่นสะเทือน
ภาคผนวก จ2.5 ผลการตรวจวัดน้ำ
ภาคผนวก ฉ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช เอกสารสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง ก.พ.2562
ปก ตต.1-2 และสารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก รูปภาพ
ภาคผนวก ข เอกสาร
ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)