แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารชุด MARU Ekkamai 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12208
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารชุด MARU Ekkamai 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/7406
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 มิ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล พระโขนงเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด MARU Ekkamai 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Maru ekkamai 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เเบบ ตต.1
เเบบ ตต.2
บัญชีรายชื่อรับรอง
สารบัญ
ใบคั่นรวม
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายระเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่ 4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
บทที่ 5 ข้อเสนอเเนะ
ผนวกรวม
ผนวก ก หนังสือเห็นชอบ
ผนวก ข-1 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนที่ 1
ผนวก ข-1 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนที่ 2
ผนวก ข-2 เอกสารบันทึกการสำรวจบ้านพักอาศัยข้างเคียง
ผนวก ข-3 เอกสารการประชุมแผนงานการก่อสร้าง ส่วนที่ 1
ผนวก ข-3 เอกสารการประชุมแผนงานการก่อสร้าง ส่วนที่ 2
ผนวก ข-3 เอกสารการประชุมแผนงานการก่อสร้าง ส่วนที่ 3
ผนวก ข-3 เอกสารการประชุมแผนงานการก่อสร้าง ส่วนที่ 4
ผนวก ข-3 เอกสารการประชุมแผนงานการก่อสร้าง ส่วนที่ 5
ผนวก ข-4 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์
ผนวก ข-5 เอกสารใบเสร็จการเก็บขนขยะมูลฝอย
ผนวก ข-6 เอกสารใบเสร็จการสูบสิ่งปฎิกลู
ผนวก ข-7 เอกสารคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ผนวก ข-8 เอกสารแผนปฎิบัติการฉุกเฉิน
ผนวก ค เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ
ผนวก ง-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผนวก ง-2 ผลการตรวจวัดเสียง
ผนวก ง-3 ผลการตรวจวัดสั่นสะเทือน
ผนวก ง-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ผนวก จ-1 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผนวก จ-2 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพเสียง
ผนวก จ-3 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ผนวก จ-4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ผนวก ฉ-1 กฎหมายการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผนวก ฉ-2 กฎหมายการตรวจวัดคุณภาพเสียง
ผนวก ฉ-3 กฎหมายการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
ผนวก ฉ-4 กฎหมายการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกรายงาน
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายระเอียดโครงการโดยสังเขป
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่ 4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
บทที่ 5 สรุปข้อเสนอเเนะ
ผนวก ก หนังสือเห็นชอบ (ส่วนที่1)
ผนวก ก หนังสือเห็นชอบ (ส่วนที่ 2)
ผนวก ก หนังสือเห็นชอบ (ส่วนที่ 3)
ผนวก ก หนังสือเห็นชอบ (ส่วนที่ 4)
ผนวก ก หนังสือเห็นชอบ (ส่วนที่ 5)
ผนวก ข-1 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนที่ 1
ผนวก ข-1 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนที่ 2
ผนวก ข-2 เอกสารการประชุมเเผนงานก่อสร้าง
ผนวก ข-3 เอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์
ผนวก ข-4 ใบเสร็จขยะ (ส่วนที่ 1)
ผนวก ข-4 ใบเสร็จขยะ (ส่วนที่ 1)
ผนวก ข-4 ใบเสร็จขยะ (ส่วนที่ 2)
ผนวก ข-4 ใบเสร็จขยะ (ส่วนที่ 3)
ผนวก ข-4 ใบเสร็จขยะ (ส่วนที่ 4)
ผนวก ข-4 ใบเสร็จขยะ (ส่วนที่ 5)
ผนวก ข-4 ใบเสร็จขยะ (ส่วนที่ 6)
ผนวก ข-4 ใบเสร็จขยะ (ส่วนที่ 7)
ผนวก ข-5 เอกสารสูบสิ่งปฏิกลู
ผนวก ข-6 ประวัติพนักงาน
ผนวก ข-7 เอกสารคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ผนวก ข-8 เอกสารแผนปฎิบัติการฉุกเฉิน
ผนวก ค เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ
ผนวก ง ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อม (ส่วนที่ 1)
ผนวก ง ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อม (ส่วนที่ 2)
ผนวก ง ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อม (ส่วนที่ 3)
ผนวก ง ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อม (ส่วนที่ 4)
ผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่อมือ
ผนวก ฉ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายระเอียดโครงการโดยสังเขป
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่ 4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
ผนวก ก หนังสือเห็นชอบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)