แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2

ลำดับโครงการ 12200
ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/6858
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 มิ.ย. 2561
ประเภทโครงการ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานภาพโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
หนังสือรับรอง
ใบตต2
EXsum
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่2
บทที่ 3.1
บทที่3.2
บทที่ 3.3
บทที่ 3.5
บทที่ 3.7
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 16-20
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16-5
ภาคผนวก 16-6
ภาคผนวก 16-4
ภาคผนวก 16-8
ภาคผนวก 16-20
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
1. MUGJ (2-2561) - Cover
1. MUGJ (2-2561) - Chapter 1 Intro
1. MUGJ (2-2561) - Chapter 2 Audit
1. MUGJ (2-2561) - Chapter 3.1
1. MUGJ (2-2561) - Chapter 3.2
1. MUGJ (2-2561) - Chapter 4 Conclusion
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 1
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 2
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 3.1
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 3.2
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 3.3
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 3.4
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 4
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 5
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 6.1
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 6.2
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 7
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 8
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 9
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 10
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 11
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.1
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.2
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.3
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.4
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.5
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.6
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.7
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.8
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.9
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.10
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.11
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.12
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.13
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.14
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.14
2. MUGJ (2-2561) - Appendix - 12.15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)