FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 23262/14813 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23277/14873

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12153
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 23262/14813 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23277/14873
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ อก 0507/5249
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ -
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขานิพันธ์ อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 23262/14813
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 23277/14873
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 7/2536 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 4/2553 (ประทานบัตรที่ 23277/14873) ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23262/14813 - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ 1-8
เอกสารแนบ 9-11
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 23262/14813 บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด เหมืองแร่ 25 พ.ค. 2536 วว 0804/3436
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขานิพันธ์ อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
301