แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

การขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงงานการผลิตเยื่อกระดาษ ครั้งที่ 1

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12140
ชื่อโครงการ การขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงงานการผลิตเยื่อกระดาษ ครั้งที่ 1
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/2666
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 มี.ค. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
Appendix1
Appendix2
Appendix3
Appendix4
Appendix5
Appendix6
Appendix7
Appendix8
Appendix9
Appendix10
Appendix11
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกภาคผนวก
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
รายงานส่วนแรก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
รายงานส่วนแรก
บทที่ 1-4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)