แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าเเหลมฉบัง (ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 134 เมกกะวัตต์)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12103
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเเหลมฉบัง (ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 134 เมกกะวัตต์)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/6401
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 พ.ค. 2543
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเเหมลฉบัง ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 - บทนำ
บทที่ 2 - ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 - ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 - บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 - สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. หนังสือขึ้นทะเบียน
3. ใบรับรองห้องปฏิบัติการ
4. Certificate เครื่องมือ
5. Detection limit
6. มาตราการ
7. แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท
8. ใช้ CEM แบบต่อเนื่อง
9. CEM ประจำปี61
10. Preventive Maintenance
11. Training Plan
12. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
13. Calibrate ระบบบำบัดน้ำเสีย
14. กฎความปลอดภัย
15. Hazardous & Non (Jul-Dec 19)
16. CSR
17. ผลการสำรวจ
18. แผนฉุกเฉิน
19. รานงานการฝึกซ้อมดับเพลิง
20. ผลการตรวจสุขภาพ
21. MSDS
22. Inspection of fire extinguisher
23. Traffic report
24. ชั่วโมงการทำงาน
25. EHS Committee Meeting
26. ใบรับรองมาตรฐาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 - บทนำ
บทที่ 2 - ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 - ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 - บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 - สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.Test
2. หนังสือขึ้นทะเบียน
3. ใบรับรองห้องปฏิบัติการ
4. Certificate เครื่องมือ
5. Detection limit
6.ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
7. แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท
8.Calibrate CEM
9.ผลการตรวจสอบการทำงานของระบบ cEMs
10. Work History
11. Training Plan
12. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
13. Calibrate ระบบบำบัดน้ำเสีย
14. กฎความปลอดภัย
15. Hazardous & Non
16. CSR
17.สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน
18. แผนฉุกเฉิน
19. รานงานการฝึกซ้อมดับเพลิง
20. ผลการตรวจสุขภาพ
21. MSDS
22. Inspection of fire extinguisher
23. Traffic report
24. ชั่วโมงการทำงาน
25. EHS Committee Meeting
26. ใบรับรองมาตรฐาน
27.Presentation BPLC1 61-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 - บทนำ
บทที่ 2 - ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 - ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 - บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 - สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 - บทนำ
บทที่ 2 - ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 - ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 - บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 - สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)