แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 01 ธันวาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11898
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/3183
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 มี.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1 _โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่2_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่3_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่4_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่5_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่6_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-2
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 บทนำ_Jul-Dec2019
บทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม_Jul-Dec2019
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ-Jul-Dec-2019
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-Jul-Dec-2019
ภาคผนวก ก-เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตาม_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ข-มาตรการติดตามตรวจสอบฯ_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ค-มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ง-ใบรายงานผลการวิเคราะห์_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก จ-เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ฉ-เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ช-หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนผู้รับรอง_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ซ-รายงานการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกใน
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
ใบคั้นบท
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ใบคั้นภาคผนวก
Link ภาคผนวก 63-1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)