แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์
เลขที่อ้างอิงโครงการ 11816
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.8/2363
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 ก.พ. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ซอย - ถนน - ตำบล ตะพง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก อื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก ง
ผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ผนวก ก
ผนวก ข(1)
ผนวก ข(2)
ผนวก ข(3)
ผนวก ค
ผนวก ง
ผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 การขออนุญาตติดตั้งหลังคาคลุมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณน้ำฝนที่มีโอกาสปนเปื้อนคราบน้ำมัน โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) - OTHER