แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1179
ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/9216
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 ก.ค. 2541
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/9216 - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1 SRT
บทที่ 2 SRT
บทที่ 3 SRT
บทที่ 4 SRT
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข4
ภาคผนวก ข5
ภาคผนวก ข6
ภาคผนวก ข7
ภาคผนวก ข8
ภาคผนวก ข9
ภาคผนวก ข10
ภาคผนวก ข11
ภาคผนวก ข12
ภาคผนวก ข13
ภาคผนวก ข14
ภาคผนวก ข15
ภาคผนวก ข16
ภาคผนวก ข17
ภาคผนวก ข18
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2
ภาคผนวก ค3
ภาคผนวก ค4
ภาคผนวก ค5
ภาคผนวก ค6
ภาคผนวก ค7
ภาคผนวก ง1
ภาคผนวก ง2
ภาคผนวก ง3
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ตต2
Chapter1
chapter2
chapter3
chapter4
ก-1
ก-2
ข-1
ข-2
ข-3
ข-4
ข-5
ข-6
ข-7
ข-8
ข-9
ข-10
ข-11
ข-12
ข-13
ข-14
ข-15
ค-1
ค-2
ึค-3
ค-4
ค-5
ค-6
ค-7
ค-8
ง-1
ง-2
ง-3


- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
หนังสือรับรอง
แบบ ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.1
ภาคผนวก ข.2
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ข-20
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
01. SURAT1_ส่วนหน้า(Jan-Jun2020)1-2563
02. SURAT1_Chapter 1 (Jan-Jun2020)1-2563
03. SURAT1_Chapter 2 (Jan-Jun2020)1-2563
04. SURAT1_Chapter 3 (Jan-Jun2020)1-2563
05. SURAT1_Chapter 4 (Jan-Jun2020)1-2563
06. SURAT1_ภาคผนวก ก
07. SURAT1_ภาคผนวก ข1-ข4
08. SURAT1_ภาคผนวก ข6-ข10
09. SURAT1_ภาคผนวก ข11-ข16
10. SURAT1_ภาคผนวก ข17-ข20
11. SURAT1_ภาคผนวก ค
12. SURAT1_ภาคผนวก ง
13. SURAT1_ภาคผนวก จ
14. SURAT1_ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)