แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11735
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/1901
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 ก.พ. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
กฏหมาย
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
รายงานผลการตรวจวัด
หนังสือขึ้นทะเบียน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
ภาคผนวก_3
กฏหมาย
ปกหน้า
ปกหลัง
รายงานผลการตรวจวัด
สารบัญ
หนังสือรับรองการทำรายงาน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
กฏหมาย
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
รายงานผลการตรวจวัด
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
หนังสือขึ้นทะเบียน
ปกหน้า
ปกหลัง
หนังสือเห็นชอบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Draft Chapter 3
Draft Chapter 4
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
ปกหน้า
ปกหลัง
Draft Chapter 1
Draft Chapter 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
ภาคผนวก
Draft Chapter 1
Draft Chapter 2
Draft Chapter 3
Draft Chapter 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน