แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์

ลำดับโครงการ 11735
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/1901
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 ก.พ. 2561
ประเภทโครงการ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานภาพโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
กฏหมาย
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
รายงานผลการตรวจวัด
หนังสือขึ้นทะเบียน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
ภาคผนวก_3
กฏหมาย
ปกหน้า
ปกหลัง
รายงานผลการตรวจวัด
สารบัญ
หนังสือรับรองการทำรายงาน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน

แจ้งเพื่อทราบ
ข้อมูลรายงาน Monitor ที่เผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล Smart EIA
สามารถเปิดดูรายละเอียดได้เฉพาะปีปัจจุบัน และย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี