แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

เปลี่ยนเเปลงรายละเอี่ยดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
เลขที่อ้างอิงโครงการ 11658
ชื่อโครงการ เปลี่ยนเเปลงรายละเอี่ยดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/7335
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 มิ.ย. 2556
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 163/19 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน อ่าวอุดม ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบเเละมาตรการ - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
TLB บทที่ 1
TLB บทที่ 3
TLB บทที่ 4
TLB บทที่ 5
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก2
ภาคผนวก ก3
ก4
ภาคผนวก ก5
ภาคผนวก ก6
ภาคผนวก ก7
ภาคผนวก ก8
ภาคผนวก ก9
ภาคผนวก ก10
ภาคผนวก ก10
ภาคผนวก ก11
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข4
ภาคผนวก ข5
ภาคผนวก ข6
ภาคผนวก ข6
ภาคผนวก ข7
ภาคผนวก ข8
ภาคผนวก ข9
ภาคผนวก ข10
ภาคผนวก ข11
ภาคผนวก ข12
ภาคผนวก ข13
ภาคผนวก ข14
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ1
ภาคผนวก ฉ2
ภาคผนวก ฉ3
ภาคผนวก ฉ4
ภาคผนวก ฉ4
ภาคผนวก ฉ5
ภาคผนวก ฉ6
ภาคผนวก ฉ7
ภาคผนวก ฉ8
ภาคผนวก ฉ9
ภาคผนวก ฉ10
ภาคผนวก ฉ11
ภาคผนวก ฉ12
ภาคผนวก ฉ13
ภาคผนวก ฉ13
ภาคผนวก ฉ14
ภาคผนวก ฉ15
ภาคผนวก ฉ15
ภาคผนวก ฉ15
ภาคผนวก ฉ16
ภาคผนวก ฉ17
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 11 ต.ค. 2549 ทส 1009/9592
ที่อยู่ - ซอย - ถนน อ่าวอุดม ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
2892