แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป

ลำดับโครงการ 11465
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/996
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ม.ค. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซอย - ถนน - ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก จ สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด
ภาคผนวก ฉ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ภาคผนวก ช คู่มือวิธีการปฏิบัติงานการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและการบำรุงรักษา
ภาคผนวก ซ หนังสือยืนยันความสามารถในการรองรับความต้องการสาธารณูปโภคของโครงการ
ภาคผนวก ฌ หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการ
ภาคผนวก ญ หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก ฏ เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร
ภาคผนวก ฐ เอกสารการจัดการของเสีย
ภาคผนวก ฑ เอกสารชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ
ภาคผนวก ฒ เอกสารเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562
ภาคผนวก ต เอกสารการอบรมพนักงาน
ภาคผนวก ท โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ภาคผนวก ธ นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวก น Safety Work Standard
ภาคผนวก บ สัญญาจ้างบริการรถรับ-ส่งพนักงาน
ภาคผนวก ป รายงานผลการสวบสวนอุบัติเหตุ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1/3
ภาคผนวก 2/3
ภาคผนวก 3/3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)