FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน(บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11449
ชื่อโครงการ โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน(บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามมติ ครม.ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/6961
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 มิ.ย. 2556
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด แพร่ รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน(บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
บทที่1(ต่อ)
บทที่1(ต่อ)
บทที่1(ต่อ)
บทที่2
บทที่3
บทที่4
อ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
บทที่1(ต่อ)
บทที่1(ต่อ)
บทที่1(ต่อ)
บทที่2
บทที่3
บทที่4
เอกสารอ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
บทที่1(ต่อ)
บทที่2
บทที่3
บทที่ 4
อ้างอิง
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่1
บทที่1(ต่อ)
มาตรการ
บทที่2
บทที่3
บทที่3
บทที่4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)