แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงเเละเพิ่มเติมการผลิตเยื่อกระดาษ ไอน้ำ เเละไฟฟ้า ขนาด 15 วัตต์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11443
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเเละเพิ่มเติมการผลิตเยื่อกระดาษ ไอน้ำ เเละไฟฟ้า ขนาด 15 วัตต์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/10625
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ก.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน แสงชูโต ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-38(1)-1/35กจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ 9/2557 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2 (1/3)
ภาคผนวกที่ 2 (2/3)
ภาคผนวกที่ 2 (3/3)
ภาคผนวกที่ 3 (1/3)
ภาคผนวกที่ 3 (2/3)
ภาคผนวกที่ 3 (3/3)
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้าปก
บทที่ 1
บทที่2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวก 2.1
ภาคผนวก 2.2
ภาคผนวก 2.3
ภาคผนวก 2.4
ภาคผนวก 3.1
ภาคผนวก 3.2
ภาคผนวก 3.3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3.1
บทที่ 3.2
บทที่ 3.3
บทที่ 4
ภาคผนวกส่วนที่ 1.1
ภาคผนวกส่วนที่ 1.2
ภาคผนวกส่วนที่ 1.3
ภาคผนวกส่วนที่ 2.1
ภาคผนวกส่วนที่ 2.2
ภาคผนวกส่วนที่ 2.3
ภาคผนวกส่วนที่ 2.4
ภาคผนวกส่วนที่ 2.5
ภาคผนวกส่วนที่ 2.6
ภาคผนวกส่วนที่ 3.1
ภาคผนวกส่วนที่ 3.2
ภาคผนวกส่วนที่ 3.3
ภาคผนวกส่วนที่ 3.4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)