แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Prompan Homeland

ลำดับโครงการ 11279
ชื่อโครงการ โครงการ Prompan Homeland
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/14655
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Prompan Homeland - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Prompan Homeland - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Prompan Homeland (ภาคผนวก) - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 รอบ พ.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
เอกสารยื่นส่ง กรมโยธา กทม.2
เอกสารเลื่อนส่ง กรมโยธา กทม.2
หนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรอง บ.เอวานซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หนังสือรับรอง บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบ จาก สผ.
เอกสารแนบ 2 ตารางมาตรการระยะก่อสร้าง
เอกสารแนบ 3 ใบ กว. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารแนบ 4 เอกสารกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร
เอกสารแนบ 5 เอกสารตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร
เอกสารแนบ 6 ใบเสร็จค่าขยะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารสัญญาว่าจ้างโครงการกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด พ.ค. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด มิ.ย. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ก.ค. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ส.ค. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ก.ย. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ต.ค. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด พ.ย. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ธ.ค. 61
เอกสารแนบ 9 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-246
เอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 11 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง ก.พ.2562
หน้าปก
หนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรอง บ.เอวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หนังสือรับรอง บ.ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบ จาก สผ.
เอกสารแนบ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 3 ใบ กว. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารแนบ 4 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร
เอกสารแนบ 5 เอกสารตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร
เอกสารแนบ 6 ใบเสร็จค่าขยะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารสัญญาว่าจ้างโครงการกับผู้รับเหมา
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด
เอกสารแนบ 9 เอกสารขึ้นทะเบียน LAB
เอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 11 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)