แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2

ลำดับโครงการ 11278
ชื่อโครงการ โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/15157
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 พ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ ซอย - ถนน - ตำบล โคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ.และเงื่อนไขที่ดครงการต้องปฏิบัติ
ภาคผนว ข 1 หนังสือขอบคุณการช่วยเหลือชุมชน
ภาคผนวก ข 2 แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2
ภาคผนวก ข 3 หนังสือเซ็นต์รับเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข 4 แผนการปลูกพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน
ภาคผนวก ค 1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวก ค 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเสียงทั่วไป
ภาคผนวก ค 3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
ภาคผนวก ค 4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน
ภาคผนวก ค 5 ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะในตะกอนดิน
ภาคผนวก ค 6 ผลการวิเคราะห์ดินคุณภาพ
ภาคผนวก ค 7 ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ
ภาคผนวก ง สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)