แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ​ De LAPIS Charan 81 ​(เดอ ลาพีส จรัญ 81)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11196
ชื่อโครงการ โครงการ​ De LAPIS Charan 81 ​(เดอ ลาพีส จรัญ 81)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการ U DELIGHT CHARAN 81 (ยูดีไลท์ จรัญ 81) (ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 08 พ.ค. 2561)
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/12972
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 11 ต.ค. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางอ้อ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ U DELIGHT CHARAN 81 (ยูดีไลท์ จรัญ 81) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ U DELIGHT CHARAN 81 (ยูดีไลท์ จรัญ 81) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ปกหน้า
หนังสือรองรับการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บท 1
บท 2
บท 3
บท 4
รายงานผลการตรวจวัด
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
หนังสือเทียบเครื่องมือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ พ.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บบที่ 3
บบที่ 4
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ U DELIGHT CHARAN 81 (ยูดีไลท์ จรัญ 81) - OTHER
8 Monitor 2/2560 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม