แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ระบบท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11088
ชื่อโครงการ โครงการ ระบบท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/10996
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ส.ค. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ระบบท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ระบบท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง พ.ค.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ข-20
ภาคผนวก ข-21
ภาคผนวก ข-22
ภาคผนวก ข-23
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ค-7
ภาคผนวก ค-8
ภาคผนวก ค-9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Chapter1
Chapter2
chapter3
chapter4
Content
index

ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข4
ภาคผนวก ข5
ภาคผนวก ข6
ภาคผนวก ข7
ภาคผนวก ข8
ภาคผนวก ข9
ภาคผนวก ข10
ภาคผนวก ข11
ภาคผนวก ข12
ภาคผนวก ข13
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
01. ท่อเชื่อม สุราษฎ์ _ส่วนหน้า(Jan-Jun2020)1-2563
02. ท่อเชื่อม สุราษฎ์_Chapter 1 (Jan-Jun2020)1-2563
03. ท่อเชื่อม สุราษฎ์_Chapter 2 (Jan-Jun2020)1-2563
04. ท่อเชื่อม สุราษฎ์_Chapter 3 (Jan-Jun2020)1-2563
05. ท่อเชื่อม สุราษฎ์_Chapter 4 (Jan-Jun2020)1-2563
06. ท่อเชื่อม สุราษฎ์_ภาคผนวก ก
07. ท่อเชื่อม สุราษฎ์_ภาคผนวก ข1-ข5
08. ท่อเชื่อม สุราษฎ์_ภาคผนวก ข6-ข11
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)