แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11038
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/9851
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 ส.ค. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตลาดพลู อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
สารบัญ
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
ผลการตรวจวัด
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 1-6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8-18
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหน้า
ปกหลัง
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
รายงานผลการตรวจวัด
สารบัญ
หนังสือขึ้นทะเบียนเเล็บ
หนังสือรับรองการทำเล่มรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1
2
3
4
สอบเทียบเครื่องวัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตต.1ตต.2
ปกหลัง
ผลการตรวจวัด
สารบัญ
หนังสือขึ้นทะเบียนแล็บ
หน้าปก
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
รายงาน
รายงาน 2
รายงาน 3
รายงาน 3.1
รายงาน 3.2
รายงาน 3.3
รายงาน 3.4
รายงาน 4
รายงาน 4.1
รายงาน 4.2
รายงาน 4.3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน