แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 3)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11032
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 3)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/11196
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 ก.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.59-2/2541-นหอ.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 3) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ภาคผนวก 1
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการ
บทที่ 4 บทสรุป
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2 (1/2)
ภาคผนวกที่ 2 (2/2)
ภาคผนวกที่ 3 (1/2)
ภาคผนวกที่ 3 (2/2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกหน้า
ใบ ตต 1
ปกใน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
ใบ ตต 1
ใบ ตต 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2 (1/3)
ภาคผนวกที่ 2 (2/3)
ภาคผนวกที่ 2 (3/3)
ภาคผนวกที่ 3 (1/3)
ภาคผนวกที่ 3 (2/3)
ภาคผนวกที่ 3 (3/3)
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)