FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29254/16302

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10993
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29254/16302
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/9093
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 ก.ค. 2560
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 29254/16302
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 9/2558 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หน้าปก)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (บทที่ 1)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (บทที่2)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (บทที่3)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(บทที่ 4)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (บทที่5)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก 1และ2)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก 3-5)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก 6)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก 6)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ บทที่ 1-5
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ภาคผนวก 1-5
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ภาคผนวก 6/1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ภาคผนวก 6/2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการ
บทที่ 4 รายงานผลการตรวจวัด
บทที่ 5 บทสรุป
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก 6)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก 1และ2)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หน้าปก)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)