แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ MAESTRO 19 RESIDENCE

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10973
ชื่อโครงการ โครงการ MAESTRO 19 RESIDENCE
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/8945
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 ก.ค. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัม คอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่นโครงการ MAESTRO 19 RESIDENCE - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ MAESTRO 19 RESIDENCE - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
หน้าปก
รองปกนอก
ปกใน
จดหมายส่ง สผ
หนังสือมอบอำนาจ
ตต.1-2
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการ
บทที่ 4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หนังสือเห็นชอบ
มาตราการป้องกันและแก้ไข EIA MET 19 (ระยะก่อสร้าง)
มาตราการป้องกันและแก้ไข EIA MET 19 (ระยะก่อสร้าง) ต่อ
เอกสารร้องเรียน
4.ประกันโครงการมาเอสโตร19
สำเนาเอกสารตรวจรับรองเครื่องจักร
สำเนาเก็บขยะมูลฝอย
เอกสารแจ้ง จป. หน่วยงาน
สำเนาเอกสารวิศวกร ควบคุมงาน
สำเนาเอกสารการจ้างงานต่างด้าว
แผนงานความปลอดภัย SAFETY
ฉบับเล็กคู่มือความปลอดภัย
ใบรายงานผล 1
ใบรายงานผล 2
ใบรายงานผล 3
ใบรายงานผล4
ใบรายงานผล 5
ใบรายงานผล 6
ใบรายงานผล7
ใบรายงานผล8
ใบรายงานผล9
ใบรายงานผล10
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
หนังสือมอบอาจนาจ
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 2 ต่อ
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10
เอกสารแนบ 11
เอกสารแนบ 12
เอกสารแนบ 13
เอกสารแนบ 13 (ต่อ1)
เอกสารแนบ 13 (ต่อ2)
เอกสารแนบ 13 (ต่อ3)
เอกสารแนบ 13 (ต่อ4)
เอกสารแนบ 13 (ต่อ5)
เอกสารแนบ 14
เอกสารแนบ 15
เอกสารแนบ 15 (ต่อ1)
เอกสารแนบ 16
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
หนังสือมอบอำนาจ
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
แนบ 1 หนังสือเห็นชอบ
แนบ 2 มาตรการ
แนบ 3 เอกสารบันทึกร้องเรียน
แนบ 4 สำเนาประกันภัยโครงการ
แนบ 5 เอกสารค่าขยะ
แนบ 6 เอกสาร จป.
แนบ 7 ใบ กว.
แนบ 8 เอกสารแรงงาน
แนบ 9 เอกสารสุขภาพ
แนบ 10 คู่มือความปลอดภัย
แนบ 11 ใบรายงานผล ม.ค.
แนบ 11 ใบรายงานผล ก.พ.
แนบ 11 ใบรายงานผล มี.ค.
แนบ 11 ใบรายงานผล เม.ย.
แนบ 11 ใบรายงานผล พ.ค.
แนบ 12 หนังสือขึ้นทะเบียน
แนบ 13 เอกสารสอบเทียบ
แนบ 14 กฎหมาย
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)