แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8

ลำดับโครงการ 10943
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/7693
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 มิ.ย. 2560
ประเภทโครงการ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางยี่ขัน อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานภาพโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
รายงานผลการตรวจวัด เดือนมกราคม-มีนาคม 2562
เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
เอกสารรับรองการสอบเทียบของเครื่องมือตรวจวัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
สารบัญ
Chapter 2
Chapter 1
Chapter 3
Chapter 4
รายงานผลการตรวจวัด
เอกสารขึ้นทะเบียนเอกชน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบหนังสือเห็นชอบ
เอกสารแนบ1-3
เอกสารแนบ11
เอกสารแนบ4-6
เอกสารแนบ12-13
เอกสารแนบ14-15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)

แจ้งเพื่อทราบ
ข้อมูลรายงาน Monitor ที่เผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล Smart EIA
สามารถเปิดดูรายละเอียดได้เฉพาะปีปัจจุบัน และย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี