แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ และสารโพรพิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10930
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ และสารโพรพิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.8/7195
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 มิ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ และสารโพรพิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1/6
ภาคผนวก 2/6
ภาคผนวก 3/6
ภาคผนวก 4/6
ภาคผนวก 5/6
ภาคผนวก 6/6
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปกและสารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1 of 10
ภาคผนวก 2 of 10
ภาคผนวก 3 of 10
ภาคผนวก 4 of 10
ภาคผนวก 5 of 10
ภาคผนวก 6 of 10
ภาคผนวก 7 of 10
ภาคผนวก 8 of 10
ภาคผนวก 9 of 10
ภาคผนวก 10 of 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Cover-Content
Chapter 1_HPPO_2-2562
Chapter 2_HPPO_2-2562
Chapter 3_HPPO_2-2562
Chapter 4_HPPO_2-2562
Appendix_1 of 6
Appendix_2 of 6
Appendix_3 of 6
Appendix_4 of 6
Appendix_5 of 6
Appendix_6 of 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)