แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 ตุลาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด

ลำดับโครงการ 10928
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/7580.2
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 มิ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-59-3/57รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก-3ข
ภาคผนวก 4ข-6ข-1
ภาคผนวก 6ข-2
ภาคผนวก 7ข-11ข
ภาคผนวก 12ข-13ข
ภาคผนวก 14ข-1
ภาคผนวก 14ข-2
ภาคผนวก 14ข-3
ภาคผนวก 15ข-17ข
ภาคผนวก 18ข-21ข
ภาคผนวก 22ข-24ข
ภาคผนวก 25ข-31ข
ภาคผนวก 32ข-36ข
ภาคผนวก 37ข-38ข
ภาคผนวก 39ข-40ข
ภาคผนวก 41ข-42ข
ภาคผนวก 43ข-45ข
ภาคผนวก 46ข-49ข
ภาคผนวก 50ข-1
ภาคผนวก 50ข-2
ภาคผนวก 51ข-56ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ง-จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)