แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 และ 2

ลำดับโครงการ 10836
ชื่อโครงการ โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 และ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/5106
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 เม.ย. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 และ 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
MR เอื้ออาทรสุราษ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1-2) 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1-2) 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม