แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี

ลำดับโครงการ 10810
ชื่อโครงการ โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/4537
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 เม.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ.และเงื่อนไขที่ดครงการต้องปฏิบัติ
ภาคผนวก ข 1 กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวก ข 2 หนังสือขอบคุณและสนับสนุนชุมชน
ภาคผนวก ข 3 แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี
ภาคผนวก ข 4 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ภาคผนวก ข 5 การอบรมด้านความปลอดภัย
ภาคผนวก ข 6 ผังขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน
ภาคผนวก ข 7 เอกสารการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภาคผนวก 1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวก ค 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเสียงทั่วไป
ภาคผนวก ค 3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
ภาคผนวก ค 4ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน
ภาคผนวก ค 5 ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะในตะกอนดิน
ภาคผนวก ค 6 ผลการวิเคราะห์ดิน
ภาคผนวก ค 7 ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ
ภาคผนวก ง สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
01_ปก+ส่วนหน้า
02_บทที่ 1
03_บทที่ 2
04_บทที่ 3
05_บทที่ 4
06_ภาคผนวก ก
07_ภาคผนวก ข1-ข16
08_ภาคผนวก ข17-ข26
09_ภาคผนวก ข27-ข31
10_ภาคผนวก ค
11_ภาคผนวก ง
12_ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)