FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10771
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/2545
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 มี.ค. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 1) - รายงานการเปลี่ยนแปลง