แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

ลำดับโครงการ 10673
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.8/957
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ม.ค. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
1.หน้าปกรายงาน
2.หนังสือรับรองรายงาน ตต1+2
3.Content
4.Chapter 1
5.Chapter 2
6.Chapter 3
7.Chapter 4
8.ภาคผนวก ก_EIA
9.ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-7
10.ภาคผนวก ข-8 ถึง ข-16
11.ภาคผนวก ค_Analysis
12.ภาคผนวก ง_Cert
13.ภาคผนวก จ_Register Lab
14.ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1.Cover
2.หนังสือรับรองรายงาน
3.Content
4.Chapter1
5.Chapter2
6.Chapter3
7.Chapter4
8.ภาคผนวก ก
9.ภาคผนวก ข1-31
10.ภาคผนวก ข32-55
11.ภาคผนวก ค Analysis
12. Cer
13. Register
14.ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.Cover
2.หนังสือรับรองรายงาน
3.Content
4.Chapter1
5.Chapter2
6.Chapter3
7.Chapter4
8.ภาคผนวก ก
9.ภาคผนวก ข-1
10.ภาคผนวก ข-2
11.ภาคผนวก ค Analysis
12. Cer
13. Register
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)