แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก)

ลำดับโครงการ 10629
ชื่อโครงการ โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/15569
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 ธ.ค. 2559
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ระยะดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - ส่วนหน้า
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - สรุปผู้บริหาร
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - บทที่1
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - บทที่2
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - บทที่3
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - บทที่4
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - ภาคผนวกส่วนหน้า
ภาคผนวกมาตรการป้องกัน1of3
ภาคผนวกมาตรการป้องกัน 2(1)of3
ภาคผนวกมาตรการป้องกัน 2(2)of3
ภาคผนวกมาตรการป้องกัน 3of3
ภาคผนวกมาตรการติดตาม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ - OTHER