FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ของ แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10591
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ของ แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/14964
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 ธ.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2561 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1-5
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3.3 บัญชีรายชื่อผู้ร่วมจัดทำรายงาน Monitor
3.3-1 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (ก.ค. - ธ.ค)
5. บทสรุป
5.0 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีผลมีค่าเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
5.1.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
5.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
5.2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
พิกัด ละติจูด ลองติจูด ของโครงการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3.3-1 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (ก.ค. - ธ.ค)
3.3 บัญชีรายชื่อผู้ร่วมจัดทำรายงาน Monitor
5.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
5.2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
6.1บทที่1-5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)