แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตเดกซ์โทรส ซอร์บิทอล และฟรักโทส (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ลำดับโครงการ 10509
ชื่อโครงการ โครงการผลิตเดกซ์โทรส ซอร์บิทอล และฟรักโทส (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/12238
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 ต.ค. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.60085 100.77611666666701
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ ผลิตเดกซ์โทรส ซอร์บิทอล และฟรักโทส (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เพียวเคมม์ จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บบที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
ภาคผนวก13
ภาคผนวก14
ภาคผนวก15
ภาคผนวก16
ภาคผนวก17
ภาคผนวก18
ภาคผนวก19
ภาคผนวก20
ภาคผนวก21
ภาคผนวก22
ภาคผนวก23
ภาคผนวก24
ภาคผนวก25
ภาคผนวก26
ภาคผนวก27
ภาคผนวก28
ภาคผนวก29
ภาคผนวก30
ภาคผนวก31
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก -2ข
ภาคผนวก 3ข-4ข
ภาคผนวก 1ค-8ค
ภาคผนวก 9ค-1
ภาคผนวก 9ค-2
ภาคผนวก 9ค-3
ภาคผนวก 10ค-1
ภาคผนวก 10ค-2
ภาคผนวก 11ค-15ค
ภาคผนวก 16ค-25ค
ภาคผนวก 26ค-35ค
ภาคผนวก 36ค-39ค
ภาคผนวก 40ค
ภาคผนวก 41ค
ภาคผนวก 42ค-48ค
ภาคผนวก 49ค-50ค
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก ง-3
ภาคผนวก ง-4
ภาคผนวก จ
ภาคนวก ฉ
ภาคผนวก ช-ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก 1-7ค
ภาคผนวก8-9ค-1
ภาคผนวก8-9ค-2
ภาคผนวก 10ค-1
ภาคผนวก 10ค-2
ภาคผนวก 11-13ค
ภาคผนวก 14-16ค
ภาคผนวก 17-26ค
ภาคผนวก 27-33ค
ภาคผนวก 34ค
ภาคผนวก 35-38ค
ภาคผนวก 39-40ค
ภาคผนวก 41ค
ภาคผนวก 42-48ค
ภาคผนวก 49-50ค
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก ง-3
ภาคผนวก จ-ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)