แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV 20 - WK 5 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10507
ชื่อโครงการ โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV 20 - WK 5 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/11859
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 ต.ค. 2559
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV 20 - WK 5 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV 20 - WK 5 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1-1
ภาคผนวก1-2
ภาคผนวก1-3
ภาคผนวก2-1
ภาคผนวก2-2
ภาคผนวก2-3
ภาคผนวก2-4
ภาคผนวก2-5
ภาคผนวก2-6
ภาคผนวก2-7
ภาคผนวก3-1
ภาคผนวก3-2
ภาคผนวก3-3
ภาคผนวก3-4
ภาคผนวก3-5
ภาคผนวก3-6
ภาคผนวก3-7
ภาคผนวก3-8
ภาคผนวก4-1
ภาคผนวก4-2
ภาคผนวก4-3
ภาคผนวก4-3
ภาคผนวก4-4
ภาคผนวก4-5
ภาคผนวก4-6
ภาคผนวก4-7
ภาคผนวก4-8
ภาคผนวก4-9
ภาคผนวก4-10
ภาคผนวก4-11
ภาคผนวก4-12
ภาคผนวก5-1
ภาคผนวก5-2
ภาคผนวก5-3
ภาคผนวก5-4
ภาคผนวก5-5
ภาคผนวก5-6
ภาคผนวก5-7
ภาคผนวก5-8
ภาคผนวก5-9
ภาคผนวก5-10
ภาคผนวก5-11
ภาคผนวก5-12
ภาคผนวก5-13
ภาคผนวก5-14
ภาคผนวก5-15
ภาคผนวก5-16
ภาคผนวก6-1
ภาคผนวก6-2
ภาคผนวก6-3
ภาคผนวก6-4
ภาคผนวก6-5
ภาคผนวก7-1
ภาคผนวก7-2
ภาคผนวก7-3
ภาคผนวก8-1
ภาคผนวก8-2
ภาคผนวก8-3
ภาคผนวก8-4
ภาคผนวก8-5
ภาคผนวก8-6
ภาคผนวก9
ตต1
ตต2
สวล4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
หนังสือรับรองบริษัท
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หนังสือแจ้งผล
หนังสือรับรอง
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
หนังสือรับรองบริษัท
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สวล.4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก เอกสารส่วนหน้า และสารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)